Leteboskolan

Resor

Regler vid resor till och från skolan

Vid resor Vi är glada att så många familjer har valt att låta sina barn gå på Leteboskolan, trots att de bor långt borta. Att kunna färdas gratis till och från skolan är ingen rättighet utan en förmån, eftersom Leteboskolan är en friskola, och därför måste vi vara extra noga med hur vi förvaltar den förmånen. För allas trevnad och säkerhet är det viktigt med ett gott uppförande på tåg, buss och skolans egen skolbuss!

När eleven färdas till och från skolan är ansvaret för barnets säkerhet och uppförande vårdnadshavarens. Skolan har dock försäkrat eleverna under såväl skoltid och restid som fritid.
Skolans egen buss och busschaufför är också en förmån som vi måste vara rädda om.

Att åka kommunalt

Om elev med buss/tågkort tappar bort eller blir bestulen på sitt kort och behöver beställa ett nytt gäller följande: Meddela expeditionen så snart som möjligt. Ett nytt kort kostar 200:-. Tag med 200:- kronor och lämna in till expeditionen så beställer vi ett nytt kort. Vi utfärdar ett tillfälligt intyg som gäller till dess att det nya kortet kommer.

Vänta vid stationer, hållplatser

Varje elev ska respektera de allmänna ordningsregler och lagar som gäller för offentliga miljöer, inte vara på spåren, inte skräpa ner, inte klättra på staket och inte utföra skadegörelse eller klottra. Under hela väntetiden är det oerhört viktigt att eleverna befinner sig på perrongen, trottoaren eller väggrenen. Glöm inte reflexer under den mörka tiden på året! Uppmuntra era äldre barn att hjälpa de yngre som har svårare att vänta. Vid skadegörelse eller dylikt har vårdnadshavare ansvar för att kontakta berört företag och återställa ev. skada.

I bussen

Eleverna ska under hela resan: Vara fastspända med bältet, sitta still, med benen rakt fram och väskan placerad på golvet framför sig, inte ta upp mer än en plats och inte sitta på knä och prata med dem bakom. Eleverna får inte byta plats under resan. Mobiltelefoner och mp3spelare får bara spela musik om man har lurar inkopplade. Eleverna får inte ropa och skrika. Förtäring, nerskräpning, klotter eller annan skadegörelse är förbjudet. Skolans likabehandlingsplan gäller även under resor, och alla former av kränkningar och mobbing är förbjudet. F-5 ska sitta i den främre delen av bussen och 6-9 i den bakre delen, under hela resan. Vid platsbrist i främre eller bakre delen av bussen är det tillåtet för äldre elever att sitta där fram och för yngre elever att sitta där bak.

Busstider

F-6

De busstider som skolan har schemalagt för respektive klass gäller om inte eleven har ett skriftligt meddelande från vårdnadshavare. Meddelandet ska visas för både klasslärare och busschaufför. Om eleven har fritids gäller fritidsschemat. Eleverna får inte åka ner till Horred med den tidiga turen, och sedan hoppa på den sena turen och åka hem.

Åk 7-9

Eleverna får lov att välja buss hem alt. stanna i Horred och vänta på anslutande buss/tåg om vårdnadshavare samtycker. Det är viktigt att det förs en dialog med de äldre eleverna om vad de gör i Horred under väntetiden och vad de får köpa i affären.

Väntan på skolan

Tiden före och efter skolan när eleven väntar är vårdnadshavares ansvar, om inte eleven har fritids. Vi rekommenderar alla som har elever i åk F-6 som får vänta att använda vårt fritids. Skolan tillhandahåller grupprum för åk 7-9, under förutsättning att eleverna sköter sig och är rädda om lokalen. Det är inte tillåtet att åka flera bussturer, d.v.s. att åka med tidigare busstur runt istället för att vänta på skolan på sin ordinarie busstur, eftersom det då blir platsbrist på bussen.

Skolresor

Ingen lärare får åka själv med en klass. Man kan behöva dela på en klass för att hjälpa några enstaka elever och då ska ingen grupp bli utan ansvarig vuxen. Som pedagog ska man inte behöva vara ensam om beslut som måste tas direkt under resan. Alla skolresor ska om möjligt starta och sluta på skolan, med anslutning till våra egna skolskjutstider. Om det inte är möjligt ska den ansvarige läraren skriftligen ha kommit överens med vårdnadshavare om hur och när samt varifrån eleven ska ta sig hem. Inga eventuella ändringar ska göras om inte skjutsarna uteblir eller är försenade.